Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Από 1η Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών

Οι δανειολήπτες που αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους μποορύν να υποβάλουν αιτήσεις για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους από την 1η Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, από τις αρχές του 2011 θα ενεργοποιηθεί η δικαστική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τα Ειρηνοδικεία θα κρίνουν αν ο ενδιαφερόμενος βρίσκεται ή όχι σε αδυναμία πληρωμής και θα προχωρούν σε ρύθμιση χρεών.

Εκτιμάται ότι συνολικά περί τις 150.000 δανειολήπτες θα θελήσουν να ενταχθούν στο νόμο περί Ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή.

Επιπλέον, για διάστημα 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, δηλαδή περίπου ως τα τέλη Ιανουαρίου 2011, απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για χρέη προς τράπεζες ή προς άλλα φυσικά πρόσωπα, εφόσον η αξία της πρώτης κατοικίας δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο προσαυξημένο κατά 50 % (πχ: το αφορολόγητο για άγαμο φορολογούμενο είναι 200.000 ευρώ, οπότε η αντικειμενική αξία της κατοικίας για να μη βγει σε πλειστηριασμό δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300.000 ευρώ).

Ήδη με άλλη διάταξη νόμου είχαν απαγορευθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας για χρέη έως 200.000 ευρώ προς τράπεζες ενώ με τη νέα ρύθμιση η απαγόρευση επεκτείνεται και σε χρέη μεταξύ ιδιωτών.

Το υπουργείο Οικονομίας προχωρά παράλληλα στη σύσταση πανελλαδικού δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης της υπερχρέωσης με συμμετοχή καταναλωτικών οργανώσεων και των κατά τόπους Δικηγορικών Συλλόγων που θα παράσχουν συμβουλές και βοήθεια προς τους δανειολήπτες είτε στο στάδιο του φιλικού διακανονισμού είτε, αργότερα, στα Ειρηνοδικεία.

Σε χτεσινή συνέντευξη Τύπου, η υπουργός Οικονομίας Λ. Κατσέλη και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Δ. Σπυράκος παρουσίασαν τα βήματα που απαιτούνται για την ένταξη των δανειοληπτών στις ρυθμίσεις του νόμου και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Αναλυτικά:
  • Στη ρύθμιση υπάγονται φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες (με εξαίρεση τους εμπόρους), που βρίσκονται σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους. Υπάγονται επίσης όλα τα χρέη, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία, διοικητικά πρόστιμα, φόροι και τέλη προς το Δημόσιο και προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.
  • Η διαδικασία ρύθμισης των οφειλών διακρίνεται σε 4 φάσεις που έχουν ως εξής:
1η φάση -Εξωδικαστικός συμβιβασμός: Πριν την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να κάνει προσπάθεια συμβιβασμού με τους πιστωτές η οποία αποδεικνύεται με βεβαίωση του φορέα που την έχει αναλάβει. Τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να αναλάβουν ο Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού, οι Ενώσεις Καταναλωτών, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών, Δικηγόρος ή άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας. Για το συμβιβασμό θα συντάσσεται πρακτικό που θα επικυρώνεται από τον Ειρηνοδίκη.

2η φάση -Αίτηση στο Ειρηνοδικείο: Η αίτηση περιλαμβάνει κατάσταση της περιουσίας και των εισοδημάτων οφειλέτη και συζύγου, κατάσταση με τις απαιτήσεις των πιστωτών, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών, βεβαίωση για τη διενέργεια του εξωδικαστικού συμβιβασμού και υπεύθυνη δήλωση ορθότητας των δηλωθέντων στοιχείων.
Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης (πλειστηριασμοί κλπ) με ασφαλιστικά μέτρα. Για τη χορήγησή της αρκεί η πιθανολόγηση της αποδοχής της αίτησης.

3η φάση -Προσπάθεια συμβιβασμού ενώπιον του Ειρηνοδικείου: Ο συμβιβασμός μπορεί να επιτευχθεί εφόσον συμφωνούν οι πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το 51% των οφειλών. Θα πρέπει όμως υποχρεωτικά να συμφωνήσουν οι πιστωτές με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η διαδικασία του δικαστικού συμβιβασμού έχει ως εξής:

-Στον πρώτο μήνα από την υποβολή της αίτησης επιδίδεται το σχέδιο διευθέτησης στους πιστωτές.

-Στο δεύτερο μήνα η απάντηση ή πρόταση τροποποιήσεων από πιστωτές.

-Στο πρώτο 15νθήμερο του τρίτου μήνα η υποβολή τροποποιημένου σχεδίου από οφειλέτη.

-Στις επόμενες είκοσι ημέρες η αποδοχή ή μη από πιστωτές. Αν παρέλθει το διάστημα χωρίς παρατηρήσεις θεωρείται ότι ο πιστωτής έχει αποδεχθεί το σχέδιο.

4η φάση -Δικαστική ρύθμιση των οφειλών σε περίπτωση που αποτύχει ο δικαστικός συμβιβασμός: Το Δικαστήριο μετά τον έλεγχο, εφόσον κρίνει ότι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και τα εισοδήματά του για την αποπληρωμή των χρεών, προχωρά στη ρύθμιση των οφειλών.

Ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα για τέσσερα χρόνια, μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ύψος των μηνιαίων καταβολών καθορίζεται από το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη τα εισοδήματά του, τη δυνατότητα συνεισφοράς του συζύγου, τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του. Αν υπάρχει ακίνητη περιουσία, το Ειρηνοδικείο διατάσσει τη ρευστοποίησή της για την ικανοποίηση των πιστωτών, εκτός από την κύρια ή μοναδική κατοικία του οφειλέτη για την οποία υπάρχει ειδική προστασία. Το υπόλοιπο του χρέους (μετά από την πληρωμή των δόσεων επί 4 χρόνια) διαγράφεται.

Αν ο οφειλέτης δεν έχει τη δυνατότητα να καταβάλει κανένα ποσό για την εξόφληση μέρους των χρεών το δικαστήριο μπορεί να ορίσει πολύ μικρό ποσό ή και μηδενική καταβολή στους πιστωτές εφόσον πχ είναι άνεργος ή συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή δεν έχει επαρκές εισόδημα. Το δικαστήριο επανεξετάζει μετά από 5-6 μήνες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οφειλέτης.

Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία: Ο οφειλέτης μπορεί να εξαιρέσει και να σώσει από τον πλειστηριασμό την ιδιόκτητη κύρια ή μοναδική κατοικία του εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Το μοναδικό ακίνητο οικιακής χρήσης που διαθέτει προστατεύεται ακόμη και αν δεν κατοικεί σε αυτό ο οφειλέτης.

Προϋπόθεση είναι να αναλάβει ο οφειλέτης την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, με το μέσο επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου. Για παράδειγμα: αν ένας οφειλέτης έχει κατοικία αξίας 100.000 ευρώ, και χρέη ύψους 300.000 ευρώ θα πρέπει να εξοφλήσει το 85 % της αξίας του σπιτιού, δηλαδή 85.000 ευρώ, και το ποσό που θα ορίσει το δικαστήριο ως μηνιαία δόση επί τέσσερα χρόνια. Το υπόλοιπο του χρέους μέχρι τις 300.000 ευρώ διαγράφεται.

Η ρύθμιση για την πρώτη κατοικία δεν μπορεί να καταγγελθεί με καθυστέρηση μικρότερη των 4 δόσεων.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ο οφειλέτης παραμένει στη «μαύρη λίστα» του Τειρεσία για τρία χρόνια μετά την πάροδο της τετραετίας της ρύθμισης και ο εγγυητής του δανείου, αν υπάρχει, δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση πληρωμής του χρέους εκτός αν βρίσκεται και ο ίδιος σε αντικειμενική αδυναμία πληρωμής, οπότε εντάσσεται και αυτός στις διατάξεις του νόμου.

Η αίτηση για εξωδικαστικό συμβιβασμό, δηλαδή η πρώτη φάση της διαδικασίας, πρέπει να έχει γίνει το πολύ έξι μήνες πριν την αίτηση στο Ειρηνοδικείο.

Θα υπάρξει επίσης ειδική τηλεφωνική γραμμή, θα καταρτισθούν υποδείγματα φιλικού διακανονισμού και αιτήσεων ρύθμισης χρεών και η γενική γραμματεία Καταναλωτή θα παράσχει μέσω Ίντερνετ ένα εργαλείο για την εκτίμηση της μηνιαίας δόσης που θα πρέπει να καταβάλει ο δανειολήπτης, ανάλογα με τα εισοδήματά του, την περιουσία του, την οικογενειακή του κατάσταση, το κόστος κάλυψης των αναγκών διαβίωσης, κλπ.

Η Λ.Κατσέλη επεσήμανε ότι ο νόμος αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και πρόσθεσε ότι δεν απευθύνεται σε όλους όσοι έχουν χρέη αλλά σε εκείνους που έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία να τα εξοφλήσουν.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, από το 2003 ως το 2008 η καταναλωτική πίστη τετραπλασιάστηκε, στο ίδιο διάστημα τα επιχειρηματικά δάνεια από 60 % του συνόλου έπεσαν στο 48 % και από το 2001 ως το 2008 ο λόγος των καταναλωτικών δανείων προς το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης ανέβηκε από το 9,8 στο 21 %. Το αποτέλεσμα, είπε η υπουργός «ήταν να δημιουργηθεί η φούσκα της καταναλωτικής πίστης η οποία έσκασε».

Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010

Κάτω οι πισίνες, ζήτω οι βόθροι!

Δεν είχα καταλάβει ότι οι βόθροι είναι το απόλυτο chic της οικιστικής ανάπτυξης και ότι το αποχετευτικό δίκτυο θεωρείται από τους σύγχρονους πολεοδόμους ξεπερασμένο, ντεμοντέ.

Δεν είχα καταλάβει ότι, πλέον, στα νεόκοπα ακριβά προάστια του Λεκανοπεδίου αλλά και όλων των μεγάλων πόλεων, οι βόθροι και όχι οι πισίνες είναι το μέτρο σύγκρισης, που ξεχωρίζει την ήρα από το στάρι.

Μου το εξήγησαν χθες και ακόμα προσπαθώ να το χωνέψω…. Μου έλεγαν… «όσο πιο μεγάλο βόθρο έχει μια μεζονέτα τόσο ανεβαίνει η αξία της και, βέβαια, το πρεστίζ του ιδιοκτήτη».

Όπως μου επεσήμαναν άνθρωποι της αγοράς, γι αυτό το λόγο σε όλα τα νέο- ακριβά προάστια προς βορειοανατολική Αττική και Μεσόγεια , δήμαρχοι, νομάρχες και περιφερειάρχες ούτε να ακούσουν δεν θέλουν για αποχετευτικό δίκτυο γιατί έτσι θα πέσει η αξία της γης της περιοχής και των ακινήτων.

Μάλιστα, ένας νέος κλάδος που ανθεί και έχει προσφέρει ουκ ολίγες νέες θέσεις εργασίας στο τεχνικό προσωπικό της χώρας που έχει πέσει θύμα της ανεργίας, είναι οι… διακοσμητές εσωτερικών βόθρων, αφού τα υλικά για τη στεγανοποίησή τους και τα περίτεχνα σχέδια της καταπακτής είναι το νέο must. Είναι χαρακτηριστικό ότι η καταπακτή του βόθρου δεν είναι πια κρυμμένη στην πίσω αυλή, αλλά βρίσκεται μπροστά στο «μέτωπο» του γκαζόν, σηματοδοτημένη με φαντεζί χρώματα και χαραγμένα τα αρχικά των ιδιοκτητών για όσους βεβαίως δεν διαθέτουν οικογενειακό οικόσημο.

Καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι ακόμα και οι εταιρείες εκκενώσεων βόθρων άλλαξαν τα brutal ονόματα τύπου «Ο Αχόρταγος», «Ο Μπάμπης», που κοσμούσαν κάποτε τα βυτιοφόρα και έχουν επιλέξει άλλα πιο φιλικά προς το χρήστη που έχει πληρώσει τα μαλλιοκέφαλά του για μια μεζονέτα… Για παράδειγμα «Shit and chic», «Ocean ass»…

Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι εν όψει των επικείμενων εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση δεν πρόκειται να ακούσουμε από επίδοξους μίνι πρωθυπουργούς και δημάρχους, κουβέντα για «δήθεν» μεγαλόπνοα σχέδια όπως αποχετευτικό δίκτυο ή δίκτυο ύδρευσης, αφού η νέα τάση στην οικιστική ανάπτυξη είναι συνδεδεμένη με την … επιστροφή στο μέλλον, είναι συνώνυμη με την ανάπτυξη χωρίς στοιχειώδεις υποδομές.

Της Βάλιας Μπαζού από ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ

Παρασκευή, 27 Αυγούστου 2010

Φωτοβολταϊκά παντού!

Φωτοβολταϊκά συστήματα ακόμη και σε μικρά εκτός σχεδίου οικόπεδα, μη άρτια και οικοδομήσιμα, θα μπορούν στο εξής να βάζουν οι μικροεπενδυτές, δυνατότητα που μέχρι τώρα δεν είχαν.

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί πλέον να αξιοποιήσει κανείς ένα οικόπεδο τριών- για παράδειγμα- στρεμμάτων που έχει στο χωριό για εγκατάσταση ισχύος 100 κιλοβάτ, κάτι που που λύνει τα χέρια χιλιάδων μικροεπενδυτών ανά την Ελλάδα.Η κάλυψη θα μπορεί να φτάνει ώς το 60% του ακινήτου. Απλοποιείται η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων (π.χ. ώς 100 κιλοβάτ), για τα οποία δεν θα χρειάζεται πλέον να πάρει κανείς «έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας» από την Πολεοδομία, αλλά θα αρκεί μια γνωστοποίηση στη ΔΕΗ.

Το γεγονός αυτό αναμένεται να διευκολύνει επίσης χιλιάδες μικροεπενδυτές- οι ήδη εκατοντάδες αιτήσεις που υποβάλλονται στα κατά τόπους καταστήματα της ΔΕΗ, σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, αναμένεται να γίνουν χιλιάδες. Δίνεται επίσης η δυνατότητα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε προσόψεις κτιρίων, στέγαστρα, στέγες αποθηκών και χώρων στάθμευσης, όπου επίσης μέχρι σήμερα απαγορευόταν, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των αιτήσεων.


Τα παραπάνω προβλέπουν δύο υπουργικές αποφάσεις που εξέδωσε χθες η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπίλη για τη διευκόλυνση των μικροεπενδυτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.


Εκτός σχεδίου
Το τρίτο θετικό σημείο αφορά τα εκτός σχεδίου οικόπεδα, για τα οποία λιγοστεύουν τα δικαιολογητικά που πρέπει κανείς να προσκομίσει στην Πολεοδομία για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Αρκούν πλέον μόνο μια σύντομη περιγραφή των εκτελούμενων εργασιών, ένα τοπογραφικό διάγραμμα, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι το ακίνητο όπου θα εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό δεν βρίσκεται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, και αποδεικτικό κοινοποίησης της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης στο Δασαρχείο ή σε όποια άλλη αρμόδια υπηρεσία.

Τέλος, στο εξής θα μπορεί πλέον κανείς να εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστημα τόσο σε παραδοσιακούς οικισμούς όσο και σε διατηρητέα κτίρια, κάτι που επίσης μέχρι τώρα απαγορευόταν, παρ΄ ότι ισχύει σε πλήθος άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Προϋπόθεση είναι να έχει πάρει έγκριση από την ειδική Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου. Χιλιάδες αιτήσεις, κυρίως από αγρότες αλλά και αρκετούς ιδιώτες και εταιρείες (εμπορικές, βιομηχανικές κ.ά.) για φωτοβολταϊκά στις στέγες, τις οποίες αδυνατεί να εξυπηρετήσει n ΔΕΗ με την ιδιότητά της του διαχειριστή δικτύου έχουν κατακλύσει τις αρμόδιες υπηρεσίες της μέσα σε ένα δίμηνο, από τότε που ετέθη σε ισχύ ο νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Από τις αρχές Ιουλίου ώς τις αρχές Αυγούστου η ΔΕΗ έχει δεχθεί αιτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 700 ΜW, ενώ σήμερα στο διασυνδεδεμένο σύστημα τα φωτοβολταϊκά που λειτουργούν δεν ξεπερνούν σε ισχύ τα 77,76 ΜW. Από το σύνολο των 700 ΜW, τα 200 ΜW αφορούν μικρά φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος ως 100 kW το καθένα και τα υπόλοιπα 500 ΜW εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών ισχύος έως 1 ΜW το καθένα σε γήπεδα και επαγγελματικές στέγες.


Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2010

Φυλακές ανηλίκων: «Τα σχολεία του εγκλήματος»


Είναι γνωστό ότι το σωφρονιστικό σύστημα στη χώρα μας χωλαίνει σε πολλούς τομείς. Η έλλειψη κτιριακών υποδομών, η αριθμητική συμφόρηση μέσα στα κελιά κράτησης, η απουσία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού (εγκληματολόγοι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί), το χαμηλό τεχνολογικό επίπεδο των φυλακών και η έλλειψη βιώσιμου χώρου αποτελούν σημαντικά στοιχεία που δηλώνουν ότι το σύστημα δε πρέπει πια να αποκαλείται σωφρονιστικό. Η κυβερνητική αδιαφορία για τη χάραξη σωφρονιστικής αλλά και μετα-σωφρονιστικής πολιτικής επιβεβαιώνεται από έρευνα που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 8 στους 10 ανήλικους ξαναγυρίζουν στη φυλακή όταν βρίσκονται στην ενήλικη ζωή τους. Στα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας οι ανήλικοι κρατούμενοι υπολογίζονται στους 584. Η συντριπτική πλειονότητα - το 82% των ανήλικων κρατουμένων ή σε απόλυτους αριθμούς τους 480 από τους 584 έγκλειστους- είναι αλλοδαποί, που έχουν φυλακιστεί είτε γιατί εισήλθαν παράνομα στη χώρα είτε γιατί έτυχε να είναι ασυνόδευτοι ή να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, οι περισσότεροι από τους μισούς, για την ακρίβεια οι 303 στους 584, δεν έχουν καν καταδικαστεί για την όποια αξιόποινη πράξη τους αφού είναι υπόδικοι και κατά συνέπεια εκκρεμεί η δίκη τους.

Η παντελής έλλειψη προνοιακών μονάδων για ανήλικους αλλά και η ανυπαρξία δομών κοινωνικής αποκατάστασης και μέριμνας είναι από τους λόγους για τους οποίους η στέρηση της ελευθερίας αποτελεί μονόδρομο για τη διαχείριση της όποιας εφηβικής παραβατικότητας. Οι εναλλακτικές της φυλάκισης ποινές προβλέπονταν ήδη και από τον προηγούμενο νόμο, ωστόσο ουδέποτε εφαρμόστηκαν.

Οργανώσεις πολιτών, εγκληματολόγοι αλλά και ο Συνήγορος του Πολίτη ασκούν κριτική στο νέο νόμο που, όπως ήταν και ο τίτλος του, επέφερε «βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες» αλλά δεν τόλμησε να... καταργήσει τα «σχολεία του εγκλήματος», όπως έχουν επανειλημμένως χαρακτηριστεί οι φυλακές ανηλίκων. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο 60 είναι τα ανήλικα που έχουν μπει φυλακή για βαρύτερα αδικήματα.

Ο νέος νόμος περιορίζει τη δυνατότητα εγκλεισμού των ανηλίκων τόσο ηλικιακά όσο και ανάλογα με τον τύπο αδικήματος αφού επιτρέπει τη στέρηση της ελευθερίας μόνο για τα κακουργήματα και για δράστες πάνω από 15 ετών. Επίσης, μειώνει το χρόνο προφυλάκισης και ορίζει ότι κανείς ανήλικος δεν μπορεί να δικαστεί χωρίς συνήγορο (πριν τη νομοθετική ρύθμιση τα παιδιά οδηγούνταν στα δικαστήρια χωρίς υπεράσπιση). Ωστόσο, «η πρόληψη και η αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της τέλεσης αξιόποινων πράξεων από ανήλικους», που έχει ως στόχο ο νόμος, προϋποθέτει τη δημιουργία κατάλληλων δομών σαφές καθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας, προσωπικό και κυρίως πόροι ώστε να εξανθρωπιστούν οι φυλακές ανηλίκων και να στοχεύουν σε ουσιαστικό σωφρονισμό και στη μείωση των κρουσμάτων εγκληματικότητας.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι τον περασμένο Μάρτιο οι ανήλικοι κρατούμενοι ήταν 514 ενώ περί τα τέλη Ιουλίου, στις αρχές του οποίου ψηφίστηκε ο νέος νόμος, ο αριθμός τους είχε αυξηθεί αγγίζοντας τους 584 ανήλικους.

Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Νέο σκάνδαλο με πωλήσεις γης της Εκκλησίας στη Βουλιαγμένη

Στη Δικαιοσύνη παραπέμπεται η υπόθεση πώλησης οικοπέδων της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Βουλιαγμένη, στη θέση Λιμανάκι Μαλτσινιώτη. Ήδη ασκήθηκαν από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών μετά από πολύμηνες έρευνες, διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απιστία, ηθική αυτουργία, άμεση συνέργεια σε απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Μετά από πολύμηνη προκαταρκτική εξέταση, ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών κατέληξε στην άσκηση τεσσάρων διώξεων in rem: απιστία σε βάρος ΝΠΔΔ (όπως είναι η Εκκλησία δηλαδή) άνω των 150.000 ευρώ, άμεση συνέργεια στην απιστία και ηθική αυτουργία, και ψευδή βεβαίωση σε βάρος ΝΠΔΔ. Και οι τέσσερις διώξεις γίνονται βάσει του ν. 1608/1950 περί καταχραστών του Δημοσίου και οι ποινές προοιωνίζονται βαρύτατες για όσους φυσικά αποδειχθεί η ενοχή τους στο ακροατήριο.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να διαβιβαστεί ο φάκελος σε ανακριτή ο οποίος θα αναλάβει να προσωποποιήσει τις πιθανές ευθύνες. Σύμφωνα πάντως με το ρεπορτάζ της Αυγής, ο εισαγγελέας έχει ήδη λάβει 12 ανωμοτί καταθέσεις. Διευκρινίζεται πάντως ότι ο εισαγγελέας δεν κάλεσε κληρικούς κατά την προκαταρκτική εξέταση.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει σε δύσκολη θέση την κορυφή της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, δεδομένου ότι είχε, δια της Ιεράς Συνόδου, απονείμει σε δημόσια ανακοίνωσή της τα εύσημα στην ηγεσία της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (ΕΚΥΟ), δηλαδή τον μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Θεόκλητο και τον γενικό διευθυντή της ΕΚΥΟ, Αντ. Ζαμπέλη για την επίμαχη αγοραπωλησία.

Το σύντομο ιστορικό της υπόθεσης

Στις 15 Ιουνίου 2009, η ΕΚΥΟ πώλησε 4 στρέμματα στη θέση Λιμανάκι Μαλτσινιώτη της Βουλιαγμένης, αντί 14 εκατομμυρίων ευρώ σε ιδιώτη, με τη μέθοδο της συμβιβαστικής εκποίησης. Αυτό σημαίνει ότι δεν προχώρησε στην πάγια διαδικασία του δημόσιου διαγωνισμού, με το επιχείρημα ότι ο εν λόγω ιδιώτης είχε καταπατήσει την έκταση. Όπως προέκυψε πάντως από τη δημοσιογραφική έρευνα της Αυγής, ο συγκεκριμένος ιδιώτης, με οριστική και αμετάκλητη δικαστική απόφαση, είχε αποβληθεί από αυτήν.

Σε ελάχιστο διάστημα, τα 4 στρέμματα μεταπωλήθηκαν από τον ιδιώτη αντί 15,5 εκατομμυρίων σε τρεις off shore εταιρείες με κοινή έδρα. «Καινοφανές εξάλλου το γεγονός ότι στην α’ φάση της αγοραπωλησίας ο ιδιώτης -και οδοκαθαριστής στο επάγγελμα, όπως έχει γραφεί- πλήρωσε με τρεις επιταγές και με τις ίδιες επιταγές σε μεταγενέστερο χρόνο, οι off shore εταιρείες αγόρασαν από εκείνον την παραδεισένια έκταση».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος από την Κέρκυρα όπου βρίσκεται, ζήτησε από τους συνεργάτες του να κρατήσουν χαμηλούς τόνους έως ότου προσωποποιηθούν οι διώξεις από τον τακτικό ανακριτή. Εάν η κατάσταση δεν αποσαφηνιστεί, το θέμα αναμένεται να τεθεί και στη Σύνοδο της Ιεραρχίας, τον Οκτώβριο.

tvxs

Τρίτη, 10 Αυγούστου 2010

Τέλος στη τηλεφωνική παρενόχληση των οφειλετών από τράπεζες, επιχειρήσεις και εισπρακτικές εταιρείες


Χαλινάρι και στις τράπεζες για τις πρακτικές που ακολουθούν προκειμένου να εισπράξουν οφειλές βάζει με νομοσχέδιο το υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί εντός του φθινοπώρου.

Το νομοσχέδιο επεκτείνει στις τράπεζες αλλά και σε άλλους δανειστές (αλυσίδες και πολυκαταστήματα, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας κ.ά.) τις απαγορεύσεις που ισχύουν για τις εισπρακτικές εταιρείες. Με τις νέες ρυθμίσεις θα δίνονται παράλληλα σημαντικές αρμοδιότητες στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να ασκεί ελέγχους για παραβίαση των κανόνων.

Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που αφορά τις εισπρακτικές εταιρείες και ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση το 2009, έθεσε περιορισμούς μόνο στις πρακτικές των εισπρακτικών εταιρειών για τη λειτουργία τους και τον τρόπο ενημέρωσης των οφειλετών για τα χρέη τους. Ετσι, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου τράπεζες και άλλοι δανειστές όπως για παράδειγμα αλυσίδες και πολυκαταστήματα που πωλούν με δόσεις, εταιρείες σταθερής, κινητής τηλεφωνίας και Ιντερνετ.

Ετσι, πολλές φορές οι οφειλέτες ακόμη και για λίγες ημέρες καθυστέρηση στην πληρωμή λογαριασμών είναι ουσιαστικά απροστάτευτοι απέναντι σε αθέμιτες πρακτικές είσπραξης του χρέους τους. Συνήθως οι τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις αναθέτουν το κυνήγι των οφειλών είτε σε εισπρακτικές εταιρείες είτε σε υπαλλήλους τους που τηλεφωνούν στους οφειλέτες και τους πιέζουν. Επιπλέον η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας διαπίστωσε ότι στον ισχύοντα νόμο οι περιορισμοί που τίθενται για τη συχνότητα των τηλεφωνικών επικοινωνιών δεν είναι ικανοποιητικοί, ενώ οι λοιπές διατάξεις που απαγορεύουν διάφορες πρακτικές ως αθέμιτες ή παραπλανητικές είναι ανεπαρκείς. «Δεν διασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής του δανειολήπτη στον μέγιστο βαθμό», λένε χαρακτηριστικά παράγοντες του υπουργείου.

Ηδη η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει επεξεργαστεί τις αλλαγές και εντός του φθινοπώρου αναμένεται να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή, αφού προηγηθεί η παρουσίασή του στο Υπουργικό Συμβούλιο και τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Οι 12 αλλαγές του νομοσχεδίου
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, βασικός στόχος είναι να μπει τάξη αλλά και να υπάρξει η απαιτούμενη διαφάνεια στις σχέσεις μεταξύ δανειστών και δανειζομένων με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των δανειοληπτών. Το νομοσχέδιο, μεταξύ των άλλων, προβλέπει:

Οι εισπρακτικές εταιρείες αλλά και κάθε άλλος που έχει την ιδιότητα του δανειστή, δηλαδή οι τράπεζες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, αλυσίδες και καταστήματα που πωλούν με δόσεις κ.τ.λ., υποχρεούνται να απέχουν από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους οφειλέτες για διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, σε περίπτωση κατά την οποία ο οφειλέτης δηλώσει κατά τη δεύτερη ή σε οποιαδήποτε επόμενη επικοινωνία ότι δεν επιθυμεί περαιτέρω τηλεφωνική ενημέρωση. Αυτό θα ισχύει και για κάθε μεταγενέστερη έναρξη των τηλεφωνικών επικοινωνιών.


Προσδιορίζεται συγκεκριμένο ωράριο για την επικοινωνία με τους οφειλέτες, που θα αφορά μόνο τις εργάσιμες ημέρες.

Η επικοινωνία θα καταγράφεται υποχρεωτικά και θα τηρείται στο αρχείο για τουλάχιστον τρεις μήνες προκειμένου να ελέγχεται η παραβίαση του νόμου- εφόσον χρειαστεί- σε περίπτωση καταγγελίας. Το περιεχόμενο της καταγραφής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εις βάρος του οφειλέτη. Ο οφειλέτης πρέπει να ενημερώνεται για την καταγραφή της συνομιλίας αλλά και για τον σκοπό της.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα μπορεί, έπειτα από καταγγελία του οφειλέτη και αίτησή της στις αρμόδιες αρχές, να ζητεί από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών (σταθερή και κινητή τηλεφωνία) στοιχεία για τις ώρες επικοινωνίας της εισπρακτικής εταιρείας ή της τράπεζας με τον οφειλέτη, ακόμα και την καταγεγραμμένη συνομιλία ώστε να ελέγχει αν υπάρχει παράβαση της νομοθεσίας.

Οι εταιρείες ενημέρωσης και κάθε άλλος δανειστής, π.χ. τράπεζες, έχουν υποχρέωση να τηρούν ηλεκτρονικό αρχείο επικοινωνιών ενημέρωσης των οφειλετών και να γνωστοποιούν τις επικοινωνίες στις οποίες προέβησαν στον οφειλέτη ή στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή όταν αυτό τους ζητηθεί.

Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θα έχουν, με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο, τη δυνατότητα να ακούν έλεγχο με εξουσίες φορολογικού ελεγκτή.

Απαγορεύεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι δανειστές ή σε εταιρείες που δεν έχουν συσταθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση οφειλετών η κατ΄ επάγγελμα ενημέρωση οφειλετών και γενικώς κάθε ενόχληση προς οφειλέτες για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Μετά την έναρξη δικαστικών πράξεων θα απαγορεύεται η ενημέρωση του οφειλέτη από εισπρακτικές εταιρείες, τράπεζες αλλά και από οποιονδήποτε άλλο.

Οι κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία θα εφαρμόζονται για όλους τους παραβάτες του νόμου (τράπεζες, τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και όχι μόνο για εταιρείες που έχουν συσταθεί με σκοπό την ενημέρωση των οφειλετών. Η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει πρόστιμα, τα οποία μπορεί να φτάσουν ακόμη και τις 500.000 ευρώ.

Περιορίζονται και τα περιθώρια άσκησης πίεσης στους οφειλέτες από δικηγόρους. Και αυτό για να αποτραπούν η μεταφορά των αθέμιτων εισπρακτικών μεθοδεύσεων σε δικηγορικά γραφεία.Θα ισχύουν και για τις τράπεζες
Οι απαγορεύσεις που ισχύουν για τις εισπρακτικές εταιρείες και οι οποίες θα ισχύουν πλέον και για τις τράπεζες είναι, μεταξύ των άλλων, οι ακόλουθες: Θα απαγορεύεται να ενοχλούν συγγενείς του οφειλέτη, να προσεγγίζουν γείτονες, τον εργοδότη ή μέλη της οικογένειάς του, να ασκούν πίεση για αναχρηματοδότηση του χρέους, για μεταφορά δανείων ή διακανονισμό αλλά και να τον απειλούν για ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να εξοφλήσει το χρέος του.
Παραδείγματα αθέμιτων πρακτικών εις βάρος οφειλετών
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ καταγγελίες:

1. Οφειλέτης οχλήθηκε τηλεφωνικά με τρόπο αγενή από υπάλληλο υποκαταστήματος τράπεζας, διότι είχε καθυστερήσει την αποπληρωμή δύο δόσεων του ανοικτού δανείου που διατηρούσε στην τράπεζα. Το θέμα καταγγέλθηκε στον Τραπεζικό Μεσολαβητή ο οποίος επελήφθη του θέματος, ενώ η τράπεζα ανέφερε ότι κατά πάγια πολιτική της ενημερώνει τους πελάτες της σε περίπτωση καθυστερημένων οφειλών τους.

2. Ατομα που επικαλούνταν την ιδιότητα του τραπεζικού υπαλλήλου τηλεφωνούσαν από απόρρητο τηλεφωνικό αριθμό στο σπίτι οφειλέτη τράπεζας πιέζοντάς τον ασφυκτικά για την εξόφληση της οφειλής του. Τα τηλεφωνήματα ήταν συνεχή σε διάφορες ώρες της ημέρας ακόμα και σε ώρες κοινής ησυχίας.

3. δεχόταν στον εργασιακό του χώρο τηλεφωνήματα από εισπρακτική εταιρεία για την τακτοποίηση οφειλών του προς τράπεζα. Μάλιστα σε χρονική στιγμή που ο ίδιος έλειπε από την εργασία του ενημέρωσαν για την οφειλή του τον προϊστάμενό του, δημοσιοποιώντας με τον τρόπο αυτό προσωπικά του δεδομένα και εκθέτοντάς τον στους συναδέλφους τους.

4. Δικαστικός επιμελητής που ενεργούσε για λογαριασμό μεγάλης τράπεζας κοινοποιώντας έγγραφο διαταγής πληρωμής σε ηλικιωμένη δανειολήπτρια την απείλησε λέγοντάς της ότι κινδυνεύει με προσωποκράτηση εάν δεν τακτοποιήσει τις οφειλές της.

5. Παραπονούμενη δεχόταν στο κινητό της τηλέφωνο από εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών οχλήσεις για ληξιπρόθεσμες όφειλες από πιστωτικές κάρτες αγνώστου σε αυτήν προσώπου και παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες της ότι δεν έχει καμία σχέση με τις όφειλες δεν έπαυσαν να την ενοχλούν. Τα τηλεφωνήματα σταμάτησαν έπειτα από παρέμβαση του Τραπεζικού Μεσολαβητή.

6. Πολίτης δεχόταν συνεχή τηλεφωνήματα από άτομα που επικαλούνταν την ιδιότητα του δικηγόρου και λειτουργούσαν για λογαριασμό τράπεζας, ζητούσαν την τακτοποίηση οφειλών του αποβιώσαντος πατέρα του, παρά το γεγονός ότι είχε προσκομίσει στην τράπεζα πιστοποιητικό αποποίησης κληρονομιάς. Μάλιστα τα τηλεφωνήματα συνεχίστηκαν για αρκετό καιρό και παρά την ενημέρωση της τράπεζας.

7. Για καθυστέρηση εξόφλησης λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας ενός μήνα καταναλωτής δέχθηκε απειλές ότι η καθυστέρηση αυτή ισοδυναμεί ακόμη και με μελλοντικό αποκλεισμό από τραπεζικό δανεισμό και καταγραφή του στον Τειρεσία.

Πηγή: Τραπεζικός Μεσολαβητής, Καταναλωτικές Οργανώσεις,Συνήγορος του Καταναλωτή

Υπηρεσίες Παραπόνων Πελατών Πιστωτικών Ιδρυμάτων

Εδώ οι συναλλασσόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών παραπόνων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των εταιριών παροχής πιστώσεων.

Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2010

Διευθύνσεις χωρίς τμήματα και τμήματα χωρίς υπαλλήλους έδειξε η απογραφή στο Δημόσιο

Δεκάδες διευθύνσεις με κανένα τμήμα, δεκάδες τμήματα με μόνο έναν υπάλληλο, τμήματα με προϊστάμενο αλλά χωρίς υπαλλήλους, ακόμα και αρκετά τμήματα χωρίς προϊστάμενο και χωρίς κανέναν υπάλληλο, εντοπίστηκαν σε σύνολο 188 διευθύνσεων από την πρόσφατη απογραφή στο δημόσιο, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής.

Ειδικότερα στις νομαρχίες, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν το 1/3 των υπαλλήλων κατέχουν θέση τμηματάρχη, προϊσταμένου ή διευθυντή. Δηλαδή, για κάθε τρεις εργαζόμενους αντιστοιχεί ένας προϊστάμενος. Και στις υπό κατάργηση νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταγράφηκαν τμήματα και διευθύνσεις χωρίς προσωπικό.

Κατά την απογραφή έγιναν αρκετές διπλοεγγραφές υπαλλήλων, κάτι το οποίο λύθηκε άμεσα καθώς το σύστημα μετρούσε μοναδικούς ΑΦΜ, ενώ αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι υπολογίζεται ότι απείχαν από τη διαδικασία. Από το υπουργείο θεωρείται αρκετά πιθανό να μην έχουν απογραφεί εργαζόμενοι οι οποίοι αμείβονταν από ειδικούς λογαριασμούς και είχαν υποχρέωση να απογραφούν, ενώ έχει αναφερθεί η περίπτωση υπαλλήλου, ο οποίος αρνήθηκε να απογραφεί λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων.

Ωστόσο, εκείνοι που δεν πρόλαβαν να απογραφούν για λόγους υγείας ή άλλους λόγους «ανωτέρας βίας», σύμφωνα με διευκρίνιση του Γ. Ραγκούση, θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Τα αναλυτικά και ακριβή δεδομένα για τον αριθμό των εργαζομένων που υπηρετούν ανά φορέα και οργανισμό υπολογίζεται να είναι διαθέσιμα στα τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου.