Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Στο μικροσκόπιο της Ε.Ε. η σύμβαση με την Cosco

H Ε.Ε. ζητά διευκρινίσεις οι οποίες πρέπει να δωθούν απ την κυβέρνηση μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, για τα παρακάτω 4 θέματα:

- Το άρθρο 2 παράγραφος 1 της σύμβασης απαλλάσσει την COSCO από την πληρωμή φόρου εισοδήματος επί των δεδουλευμένων τόκων που αποκτά μέχρι την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του προβλήτα τρία, δηλαδή για ακαθόριστο χρονικό διάστημα, εφόσον οι εν λόγω εργασίες διαμόρφωσης του προβλήτα δεν έχουν καν ξεκινήσει.
Η Ε.Ε. ζητά να διευκρινισθεί εάν η απαλλαγή αυτή αποτελεί γενικό φορολογικό μέτρο που εφαρμόζεται σε όλες τις άλλες εταιρείες στην Ελλάδα και συνεπώς δεν συνιστά κρατική ενίσχυση. Σε διαφορετική περίπτωση (δηλαδή, αν το μέτρο αφορά μόνο τον ανάδοχο) καλείται η κυβέρνηση να εξηγήσει αν το εν λόγω μέτρο συμβιβάζεται με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

- Το άρθρο 2 παράγραφος 3 και 4 της σύμβασης προβλέπει επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ στην COSCO το αργότερο εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης επιστροφής ΦΠΑ. Σε διαφορετική περίπτωση το Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει στον ανάδοχο τόκο υπερημερίας.

Η Ε.Ε. ζητά να διευκρινισθεί εάν πρόκειται για γενική φορολογική διάταξη που αφορά όλες τις επιχειρήσεις ή εάν είναι ειδική μόνο για την ανωτέρω εταιρεία. Επίσης ερωτάται η κυβέρνηση υπό ποίους όρους ο ΟΛΠ μπορεί να λάβει επιστροφή ΦΠΑ;

- Το άρθρο 2 παράγραφος 5 προβλέπει ότι οι τυχόν συσσωρευμένες ζημιές της COSCO δύνανται να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη επόμενων χρήσεων, χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ για όλες τις άλλες επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου του ΟΛΠ το δικαίωμα αυτό περιορίζεται σε πέντε έτη.
Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει αν το εν λόγω μέτρο συμβιβάζεται με τους κανόνες της Ε.Ε. περί κρατικών ενισχύσεων.

- Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 7 της σύμβασης οι εταιρείες που παρέχουν υλικά, εργασίες ή υπηρεσίες προς την COSCO, εκτός Ελλάδας, δεν υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα, υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται σε ισχύ διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Εικάζεται ότι η διάταξη αυτή οριοθετεί ουσιαστικά μια εκτός Ελλάδας αφορολόγητη ζώνη, στην οποία η εταιρεία μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υπηρεσία, ακόμα και υπηρεσία εργοστασίου, που δυνητικά επιτρέπει την παροχή ευρέος φάσματος αφορολογήτων προϊόντων και υπηρεσιών.
Η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει εάν οι διατάξεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν κίνδυνο φοροαποφυγής και αν με αυτό τον τρόπο παρέχεται φορολογικό πλεονέκτημα στην COSCO.

[Πηγή]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου