Τρίτη, 1 Ιουνίου 2010

Ξεκινά η απόδοση ιθαγένειας για τα παιδιά μεταναστών


«Αναψε» το πράσινο φως στις δημόσιες υπηρεσίες για την εκκίνηση των διαδικασιών απόδοσης ιθαγένειας στους μετανάστες δεύτερης γενιάς αλλά και για την πολιτογράφηση των ενηλίκων μεταναστών, με την αποστολή εγκυκλίου που υπογράφεται από τον υπουργό Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούση, η οποία εξειδικεύει τις διατάξεις του νόμου 3838/2010.

Αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών επισημαίνουν ότι έχει γίνει όλη η προεργασία από πλευράς των υπηρεσιών έτσι ώστε να υπάρχει συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων (Παιδείας, Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη) προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτητα και η ασφάλεια στην έκδοση των σχετικών εγγράφων εντός του χρονικού ορίου των 2 ετών και 6 μηνών που υποχρεούται πλέον το κράτος να απαντήσει στα αιτήματα πολιτογράφησης.

Πιο συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά για την κτήση ιθαγένειας των παιδιών μεταναστών που γεννήθηκαν στη χώρα μας και οι γονείς τους έχουν πενταετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα είναι:

* Αίτηση και δήλωση εγγραφής του παιδιού στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του
* Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού
* Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον υπάρχει.
* Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ.
* Βεβαιώσεις χρόνου νόμιμης διαμονής των γονέων από τις οποίες να προκύπτει η συνεχής νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων για τουλάχιστον πέντε έτη.
* Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των γονέων
* Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας των γονέων
* Παράβολο 100 ευρώ από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Δήμου


Σε περίπτωση που η αίτηση για κτήση ιθαγένειας αφορά τη διάταξη σύμφωνα με την οποία το παιδί έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τη φοίτησή του σε έξι τάξεις ελληνικού σχολείου τότε απαιτείται εκτός των παραπάνω εγγράφων και βεβαίωση φοίτησης, από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στη χώρα μας και έχουν ενηλικιωθεί προβλέπεται ειδική διαδικασία αίτησης απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας.

Για να πολιτογραφηθεί Ελληνας ένας ενήλικος αλλοδαπός σύμφωνα με τον νέο νόμο, θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη νόμιμη και διαρκή διαμονή στη χώρα επί επτά έτη. Αντίστοιχα για τους υπηκόους ευρωπαϊκών χωρών το χρονικό διάστημα που απαιτείται είναι η τριετία.

Οι ομογενείς και τα παιδιά των μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους παραπάνω χρονικούς περιορισμούς.
Σε περίπτωση που οι ελληνικές αρχές απαντήσουν αρνητικά σε αίτηση πολιτογράφησης, τότε ο αλλοδαπός μπορεί να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ιθαγένειας.

ΠΡΕΖΑ TV

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου